Σύνοψη πρόσκλησης

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με: (α) την Πρόσκληση με κωδ. ΑΠΚΟ 07 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4678 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου και Κοινωνικών Υποθέσεων, (β) την με Α.Π. 1.2532/31-05-2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας».

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στα πλαίσια της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Σκοπός της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 1.840 ανέργων πτυχιούχων από σχολές και τμήματα γεωτεχνικής κατεύθυνσης όπως γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και συναφείς γεωτεχνικές ειδικότητες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο τους και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις «Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων.

 

Το Πρόγραμμα

Αντικείμενο

Η Δράση αποσκοπεί στην εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων 1.840 ανέργων πτυχιούχων γεωτεχνικής κατεύθυνσης ηλικίας έως 29 ετών, εγγεγραμμένων στην ΔΥΠΑ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα τους, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους. 

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 415 ώρες θεωρητικής κατάρτισης.

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Εφόσον ο καταρτιζόμενος δεν έχει αποδεδειγμένα πρόσβαση στα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα, όπως Η/Υ ή/και σε τεχνολογίες διαδικτύου, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να διευκολύνει την συμμετοχή του καταρτιζόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τη παροχή της δυνατότητας στον τελευταίο να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της αδειοδοτημένης δομής κατάρτισης.

Κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ’αποστάσεως, μικτό μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης σχετίζεται με επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (12 ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο). Στόχος είναι η ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη. 

 • ΗΕξατομικευμένησυμβουλευτικήυποστήριξηπεριλαμβάνει δώδεκα(12) συνεδρίες.
 • Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά.
 • Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος.

Το περιεχόμενο των συναντήσεων – συνεδριών (Φάση Α: 6 συνεδρίες πριν την έναρξη της κατάρτισης, Φάση Β: 6 συνεδρίες κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης) αφορά στα ακόλουθα:

 Φάση Α – Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (6 Συνεδρίες)

 • Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου ως προς την επαγγελματική εμπειρία και την εκπαίδευση/ κατάρτισή του.
 • Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων και διαγνωστικών τεστ (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Λήψης Απόφασης, Αφαιρετικής & κριτικής σκέψης, Επικοινωνιακών & διαπροσωπικών δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητας & καινοτομίας κ.ά).
 • Αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
 • Ανίχνευση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου.
 • Συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων και των διαγνωστικών τεστ σε σχέση με τους στόχους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ωφελούμενου.
 • Επιλογή του ενδεικνυόμενου αντικειμένου και επιπέδου κατάρτισης και της σχετικής πιστοποίησης.

 Φάση Β – Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης (6 Συνεδρίες, κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης)

 • Χαρτογράφηση επιθυμητικού επαγγελματικού προφίλ
 • Διερεύνηση ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων
 • Ενεργοποίηση του ωφελούμενου ώστε να αναπτύξει ή/και να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ένταξη στην οικονομική ζωή
 • Υποστήριξη ως προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την προσωπική και επαγγελματική του ζωή
 • Κατανόηση τρόπου λειτουργίας της αγοράς εργασίας
 • Ανίχνευση περιορισμών και εμποδίων που πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Ανάπτυξη μηχανισμών πληροφόρησης και υποστήριξης για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης
 • Πληροφόρηση για θεσμικά-εργασιακά θέματα
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
 • Σύνταξη Βιογραφικού
 • Προετοιμασία για τη διαδικασία συμμετοχής στην λήψη πιστοποίησης

Διευκρινίζεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης θα γίνει είτε με διά ζώσης (face to face) συναντήσεις Συμβούλων και ωφελούμενων είτε εξ’ αποστάσεως με τη χρήση του συστήματος συμβουλευτικής του παρόχου, σύμφωνα με την προτίμηση που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους.

Οι δια ζώσης οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν:

Σε αίθουσες, αδειοδοτημένες σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθ. 5, που εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» και ο ν/4763/2020 περί αδειοδότησης του ΚΔΒΜ.

Footer Image