ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κατανομή Καταρτιζομένων

Η Πράξη αφορά στο σύνολο της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής για οποιαδήποτε διοικητική περιφέρεια της χώρας επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα./span>

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Κριτήρια

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  2. Να μην έχουν τη μαθητική σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  3. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη.
  4. Να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά τη ημερομηνία εισόδου στην Πράξη.
  5. Να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεωτεχνικής κατεύθυνσης από σχολές της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  6. Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

 Σημαντική Σημείωση

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική

 στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα προσκομίσει στον σύμβουλο στη διάρκεια της 1ης συνεδρίας, ή θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό (βεβαίωση ανεργίας από το portal της ΔΥΠΑ) ότι είναι άνεργος την συγκεκριμένη ημερομηνία. Η ιδιότητα του ανέργου θα πρέπει να διατηρείται έως τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή έως και την ημερομηνία πιστοποίησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 
Footer Image