ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η δράση περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 415 ωρών (225 ώρες New Skills – εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 190 ωρών Soft Skills – οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε- εκπαίδευση) 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Καθένα από τα εξειδικευμένα πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά διακριτή Εκπαιδευτική Ενότητα, με τίτλο «Οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας» η οποία αφορά στην απόκτηση «οριζοντίων δεξιοτήτων» (soft skills) από τους ωφελούμενους (συνολικής διάρκειας 190 ωρών).

Τα εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης που θα επιλέξει ο κάθε ωφελούμενος της Πράξης είναι :

ΤΙΤΛΟΣ

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

2

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

 

5

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

6

ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

8

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ.

9

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

11

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΝ 625/2017) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΩΣ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

Αναλυτικά:

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει συνολικά προγράμματα επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 415 ωρών:

  • 190 ώρες Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας &
  • 225 ώρες βάσει του Εξειδικευμένου αντικειμένου Κατάρτισης που θα επιλέξουν (ένα από τα έντεκα θεματικά προγράμματα που περιγράφονται παρακάτω)

Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

190 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα

Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες

Δημιουργικότητα – Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Κριτική Σκέψη & Επίλυση προβλημάτων

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Aνάληψη πρωτοβουλιών εντός του εργασιακού χώρου

Οργανωτικότητα & Τεχνικές διαχείρισης χρόνου

Στρατηγική σκέψη και Ηγετικές Ικανότητες

Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες - Διαδικτυακή συνεργασία/τηλεργασία

 

Τα εξειδικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης, το Περιεχόμενο των Προγραμμάτων Κατάρτισης και οι ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, GPS, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ)

(Διαστημικά συστήματα παρακολούθησης Γης, Συστήματα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης GPS: Χρήση τους στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα: Γενικές αρχές, Ολοκλήρωση, οπτικοποίηση, ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, παρακολούθηση και αποτίμηση καταστροφών, Ο ρόλος της χαρτογράφησης στη διαχείριση φυσικών καταστροφών)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (Εκτίμηση ζημιών, Φωτοερμηνεία

και τηλεπισκόπιση εκτάσεων, Δραστηριότητες σχετικές με την αποκατάσταση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος)

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΒΑΣΕΙΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΣΠ

 

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ (RASTER ANALYSIS)

 

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΔΑΣΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Βασικές αρχές, κύρια συστήματα, στοιχεία υιοθέτησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμογές σε καλλιέργειες, πλεονεκτήματα γεωργίας ακριβείας, τεχνολογία και απαιτήσεις εφαρμογής)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

(Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης-GPS, εφαρμογές πλοήγησης γεωργικών οχημάτων, δειγματοληψίας, εφαρμογές τηλεπισκόπησης-δορυφορική και UAV-, συρόμενοι αισθητήρες, αισθητήρες χαρτογράφησης παραγωγής, μετεωρολογικοί σταθμοί, GIS κ.ά)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Εφαρμογές και μεθοδολογίες χρονικού και ποσοτικού προσδιορισμού αναγκών άρδευσης βάση μετρήσεων αισθητήρων και λογισμικών μοντέλων)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Εφαρμογές και μεθοδολογίες χρονικού και ποσοτικού προσδιορισμού αναγκών λίπανσης, βάση μετρήσεων αισθητήρων και λογισμικών μοντέλων)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χρήση λογισμικών μοντέλων πρόγνωσης για εμφάνιση και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών σημαντικών καλλιεργειών, βάση κλιματικών δεδομένων, περιορισμός άκαιρων ψεκασμών κ.ά.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

(Διαδικασίες λήψης απόφασης, μέθοδοι σχεδιασμού, οργάνωσης, οικονομικός προγραμματισμός αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μεθοδολογία εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων και κόστος παραγωγής γεωργικών προϊόντων)

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6

ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΩΣ ΤΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ – ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ , ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ – ΌΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΔΑΤ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΑΤ ΚΑΙ ΣΔΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ (ΕΥΦΥΟΥΣ) ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ –ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΩΒΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΑCCP, ISO) ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΪΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΪΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(Μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων διαφόρων γεωργικών δραστηριοτήτων όπως ελαιοτριβείων, οινοποιείων, τρόποι συλλογής, ανακύκλωσης και απόσυρσης αγροτικών πλαστικών αποβλήτων κ.ά.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΩΪΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(Ποιοτικά χαρακτηριστικά ζωικών αποβλήτων, επεξεργασία και δυνατότητες αξιοποίησης λάσπης, επεξεργασίες

καθαρισμού και δυνατότητες αξιοποίησης ζωϊκών αποβλήτων (λιπασματοποίηση, βιοαέριο κ.λ.π.), αδρανοποίηση ζωϊκών υποπροϊόντων

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΪΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΝ 625/2017) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΩΣ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

225 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2017/625 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

(Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία- Κανονισμός (ΕΕ 2017/625-Άρθρα, εισαγωγή στις νέες απαιτήσεις –μετάβαση στο νέο καθεστώς)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ- ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

(Επιθεώρηση προς της σφαγής και μετά τη σφαγή, Απαιτήσεις συμμόρφωσης, Υλικά ειδικού κινδύνου,

Δειγματοληψία για εργαστηριακό έλεγχο, Σήμανση καταλληλότητας, Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ευρημάτων σφάγιων)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

(Έλεγχος πληροφοριών για τροφική αλυσίδα, σχεδιασμός και συντήρηση χώρων και εξοπλισμού, υγιεινή κατά τη λειτουργία ατομική υγιεινή, εκπαίδευση στις διαδικασίες υγιεινής και εργασίας , έλεγχος επιβλαβών οργανισμών, έλεγχος ποιότητας νερού, θερμοκρασίας , έλεγχοι ζώντων ζώων και συνοδευτικών εγγράφων)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

(Σήμανση και απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας, τήρηση αρχείων και εγγράφων)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων.

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO/IEC

17024

1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

2

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 

3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

5

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

 

 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

6

ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

8

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ.

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

9

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

11

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΝ

625/2017) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΩΣ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΩΣ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

 

Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε σε αίθουσα είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου θα έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Footer Image