Υποβολή αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://geotee-apko7.gr, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου το ΓΕΩΤΕΕ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο 2310541150, 2310541509 και μέσω helpdesk (e-mail: anergoi_katartisi@geotee.gr ).

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων πραγματοποιείται από κάθε ενδιαφερόμενο ως εξής: Συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.

Η Αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://geotee-apko7.gr.

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής, καθώς και η υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημειώνεται ότι  η «Αίτηση  συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή  αυτής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα και να συμμετέχει σε ένα από αυτά (όχι ως υποχρεωτικό πεδίο, αλλά ως δυνητικό πεδίο στην αίτηση). Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει από την τελική διαμόρφωση των τμημάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες του υποψηφίου σε συνδυασμό με τις εκροές της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης.

 Επιπλέον, κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο  υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ’ αποστάσεως, μικτό  μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση.

 Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Ημέρα Πέμπτη 08/12/2022 και ώρα 00:00:01.

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Το ΓΕΩΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα τμηματικής σύνταξης και δημοσίευσης του καταλόγου των αποτελεσμάτων σε κύκλους, χωρίς την έκδοση νέας Πρόσκλησης, προκειμένου για την έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του προγράμματος.

 

Υποβολή δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://geotee-apko7.gr

Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και οριστική υποβολή της αίτησης, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας η οποία θα περιλαμβάνει την ημέρα υποβολής της αίτησης (την οποία θα εκδώσει από το portal της ΔΥΠΑ με χρήση των προσωπικών του κωδικών).
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ. ,
  • Α.Μ.Κ.Α
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (ΑΜΑ). (σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε διαθέτει ΑΜΑ θα πρέπει να εκδοθεί ΑΜΑ με βεβαίωση που θα του διαθέσει το ΓΕΩΤΕΕ, σε περίπτωση που επιλεγεί για  τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και πριν την έναρξη της κατάρτισης)
 • Αντίγραφο του Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2021.
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο ΓΕΩΤΕΕ), με την οποία θα δηλώνεται ότι:
  • αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
  • δεν είναι μαθητής ή σπουδαστής ή φοιτητής
  • δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης
  • τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

Τονίζεται ότι το ΓΕΩΤΕΕ λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ”.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ημέρα της 1ης συμβουλευτικής

Την 1η ημέρα Συμβουλευτικής, πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://geotee-apko7.gr,με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της ανεργίας του ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής). Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανεργία του ωφελούμενου κατά την ημερομηνία της εισόδου στη πράξη (1η ημέρα συμβουλευτικής) είναι:

 • Ο ωφελούμενος, αφού έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλει Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος
 • Βεβαίωση διαστήματος ανεργίας στην οποία φαίνεται η έναρξη της ισχύουσας ανεργίας μέχρι και την ημέρα έκδοσής της η οποία θα έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συμβουλευτικής και από την οποία θα προκύπτει ότι είναι άνεργος την συγκεκριμένη ημερομηνία.
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο ΓΕΩΤΕΕ) ότι δεν συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλη επιδοτούμενη δράση του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης.

Επιλεγέντες ωφελούμενοι οι οποίοι μετά από αποδεδειγμένη ενημέρωση (αποστολή e- mail στη δηλωμένη στην αίτηση τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την υποχρέωσή τους να αναρτήσουν τα δικαιολογητικά της 1ης συνεδρίας στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης δεν ανταποκριθούν εντός είκοσι (20) ημερών στη συγκεκριμένη υποχρέωση θα διαγράφονται αυτοδίκαια από τον πίνακα επιτυχόντων και τη θέση τους θα καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιλαχών.

Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Κάθε ωφελούμενος εφόσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται ακολούθως, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελούμενων, ανά Περιφέρεια. Το Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από το ΓΕΩΤΕΕ. Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι αιτούντες του Προγράμματος, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη "επιτυχών" ή "άκυρος". Άκυρη θεωρείται μια υποψηφιότητα εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ή οι αιτούντες δεν προσκομίσουν εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι δυνητικά δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μοριοδότηση τους ανά Περιφέρεια.

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Προκειμένου να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους, στους δυνητικά ωφελούμενους δίνεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν, με τη χρήση του μοναδικού αριθμού ΚΑΥΑΣ.

Το ΓΕΩΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα τμηματικής σύνταξης και δημοσίευσης του καταλόγου των αποτελεσμάτων σε κύκλους, χωρίς την έκδοση νέας Πρόσκλησης, προκειμένου για την έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του προγράμματος.

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής: 

Ι.Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά με όλα τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία θα αναρτηθούν ψηφιακά. Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://geotee-apko7.gr . Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του από την Πέμπτη 08/12/2022 έως και τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%.

ΙΙ. Ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, είτε την ίδια στιγμή υποβολής της αίτησης, είτε αργότερα. Για την ανάρτηση των δικαιολογητικών αργότερα από την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Όσο η αίτηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι μπορούν να επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο και να επεξεργαστούν τα στοιχεία καταχώρησης καθώς επίσης και να αναρτήσουν ή να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά.

ΙΙΙ. «Οριστική Υποβολή» μπορεί να γίνει μόνο όταν έχουν αναρτηθεί στο σύστημα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η Πρόσκληση, ειδάλλως το σύστημα δεν επιτρέπει τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως «Υποβεβλημένη». Διαλέγοντας την «Οριστική Υποβολή» της αίτησης και ο χαρακτηρισμός της ως «Υποβεβλημένη», δεν επιτρέπει στους υποψήφιους να προβούν σε τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Η «Οριστική Υποβολή» της αίτησης πρέπει να γίνει από τους υποψήφιους μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%, όταν και θα κλείσει το σύστημα για τη υποβολή των αιτήσεων.

ΙV. Μετά τη λήξη της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ( ή τη συμπλήρωση ικανοποιητικού αριθμού αιτήσεων για τη συγκρότηση προσωρινού μητρώου), το ΓΕΩΤΕΕ θα συγκροτήσει το προσωρινό «Μητρώο Ωφελουμένων» μετά από έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και θα το αναρτήσει στην ηλεκτρονική σελίδα https://geotee-apko7.gr

V. Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα του έργου https://geotee-apko7.gr, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο πεδίο «Διαδικασία υποβολής ενστάσεων – αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης των υποψηφίων ωφελουμένων» της παρούσης.

VI. Μετά και τη λήξη της υποβολής των ενστάσεων και τον έλεγχο των ενστάσεων που θα υποβληθούν, συντάσσεται και αναρτάται το «Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων».

Τα βήματα τα οποία θα ακολουθηθούν για τη συγκρότηση του «Μητρώου Ωφελουμένων», έχουν ως εξής:

 

Βήμα 1ο : Συλλογή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική? βάση δεδομένων του ΓΕΩΤΕΕ

Βήμα 2ο : Συλλογή? και Έλεγχος Δικαιολογητικών. Διευκρινίζεται ότι όσοι δεν προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο διάστημα που έχει οριστεί, αυτομάτως απορρίπτονται, καθώς θα θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τον πίνακα των επιλαχόντων, με την ίδια ακριβώς διαδικασία.

Βήμα 3ο : Επεξεργασία – Ταξινόμηση Αιτήσεων.

 • Διαχωρισμός των αιτήσεων που δεν είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τα κριτήρια on/off.
 • Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί βάσει της μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής
 • Συγκρότηση προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων, κατά φθίνουσα σειρά των επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων, με τη συνολική βαθμολογία που θα προκύψει για τον καθένα.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας από την εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης, η σειρά κατάταξης καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Βήμα 4ο : Ανακοίνωση του προσωρινού? πίνακα επιλογής ωφελουμένων στο site του έργου https://geotee-apko7.gr

Βήμα 5ο : Έναρξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων από την επομένη ημέρα της ανακοίνωσης.

Βήμα 6ο : Εξέταση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών των ενστάσεων και διαμόρφωση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων.

Βήμα 7ο : Ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων της επιλογής στο site του έργου https://geotee-apko7.gr– Δημιουργία οριστικού «Μητρώου Ωφελουμένων».

 Διαδικασία υποβολής ενστάσεων – αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης των υποψηφίων ωφελουμένων

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα του έργου: https://geotee-apko7.gr

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εγγράφως, (ΓΕΩΤΕΕ, Ελ. Βενιζέλου 64 ΤΚ 54631), Θεσσαλονίκη, Υπόψη: Επιτροπής Ενστάσεων του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» ή/και ηλεκτρονικά στο ΓΕΩΤΕΕ (anergoi_katartisi@geotee.gr ) και τίθενται αμελλητί ενώπιον της.

Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει οριστεί με την Απόφαση 21η της Διοίκησης του ΓΕΩΤΕΕ της 10-10-2022. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις. Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον υποβάλλοντα αυτές, και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του. Η Επιτροπή Ενστάσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

 Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης

Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον Πάροχο Κατάρτισης με τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου, στον οποίο και θα παραδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων από τον Φορέα:

 • Θα αξιοποιηθεί η δήλωση ενδιαφέροντος ως προς τη μέθοδο υλοποίησης των ενεργειών (συμβατικά στην αίθουσα, εξ ‘ αποστάσεως, μικτό μοντέλο)
 • ΘααξιολογηθούνκαιαξιοποιηθούντααποτελέσματατωνΣυνεδριών Συμβουλευτικής που προηγούνται της συγκρότησης των τμημάτων κατάρτισης.
 • Θα ληφθούν υπόψη τα Αντικείμενα Κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας.
 • Τη γεωγραφική κατανομή των ωφελουμένων,
 • τις συνθήκες τυχόν υγειονομικής κρίσης,
 • τη φύση των αντικειμένων εκπαίδευσης, που απαιτεί κατάλληλους εκπαιδευτές οι οποίοι είναι ολιγάριθμοι σε όλη την επικράτεια και επιπλέον, πρέπει να προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της Διακήρυξης Για εξαιρετικές περιπτώσεις και με κατάλληλη τεκμηρίωση επιτρέπεται η αξιοποίηση εκπαιδευτών μη μελών του Μητρώου του ΕΟΠΠΕΠ μετά από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση και υπό την εποπτεία του ΕΟΠΠΕΠ,
 • τη στόχευση για εξασφάλιση ενιαίας ποιότητας στην κατάρτιση των ωφελουμένων σε όλη την Επικράτεια,
 • την επιδίωξη συγκρότησης τμημάτων εκπαίδευσης με την μεγαλύτερη εφικτή ομοιογένεια ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων με τα συνημμένα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων αρχίζει την Πέμπτη, 08/12/2022 μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%

Footer Image